Καθορισμός & Υλοποίηση Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού – 9 Μαρτίου, 2017

Μάθετε πώς να συνδέσετε την Επιχειρηματική Στρατηγική του οργανισμού σας με τη Στρατηγική Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού για μια πιο εύστοχη πορεία προς την επίτευξη των Στόχων και του Οράματος

Σκοπός προγράμματος

Η ύπαρξη στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια εταιρεία είναι ανεξάρτητη από το μέγεθος της, το αντικείμενο εργασιών, τις υπάρχουσες δομές ή την ύπαρξη τεχνολογίας. Το όραμα και οι αξίες κάθε οργανισμού πρέπει να διαμορφώνουν τους άξονες μιας στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού η οποία θα μεταφράζεται σε επιθυμητές συμπεριφορές τις οποίες θα πρέπει να υιοθετεί το ανθρώπινο δυναμικό. Επομένως η Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι άμεσα συνδεδεμένη με την υλοποίηση της στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να υποδείξει τρόπους προκειμένου να διασφαλιστεί ο στρατηγικός σχεδιασμός, η υλοποίηση και η εφαρμογή καλών πρακτικών σχετικά με τη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

  • Γνωρίζουν τα διάφορα στάδια σχεδιασμού της στρατηγικής  Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Είναι σε θέση να διαμορφώσουν στρατηγική επιλογής και πρόσληψης προσωπικού
  • Είναι σε θέση να εφαρμόσουν σύστημα αξιολόγησης προσωπικού με βάση τη γενική στρατηγική του οργανισμού
  • Μπορούν να σχεδιάσουν πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού με σκοπό την κάλυψη πιθανού στρατηγικού χάσματος
  • Γνωρίζουν πώς να εναρμονίσουν σύστημα αμοιβών με βάση τους στόχους και το όραμα του οργανισμού
  • Μπορούν να θέσουν δείχτες ΔΑΔ ώστε να εντοπίζουν την αποτελεσματικότητα του τμήματος τους

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού – ΔΑΔ, Στελέχη Επιχειρήσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων, Διευθυντές και Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων, Υπεύθυνους Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προσωπικού και Στελεχών Επιχειρήσεων.

Εισηγήτρια: Στέφανη Δικαίου Φεσσά, BA Marketing, NLP Master Coach, Σύμβουλος HR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Ημερομηνία: Πέμπτη 09 Μαρτίου, 2017  Ώρα: 09:00 – 16:30   

Επένδυση Συμμετοχής:  €190 + ΦΠΑ*   Τελική Τιμή: €88 + ΦΠΑ*

Χώρος: The Classic Hotel, Ρηγαίνης 94, 1513 Λευκωσία

*Ο ΦΠΑ χρεώνεται επί του αρχικού ποσού των €190

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ώρες εφαρμογής Θέματα
9:00 – 11:00 Εισαγωγή – Ο ρόλος και ο σκοπός του τμήματος ΔΑΔ στις επιχειρήσεις. Σημασία εναρμόνισης στρατηγικής ΔΑΔ με το όραμα και αξίες του οργανισμού. Στάδια σχεδιασμού στρατηγικής ΔΑΔ. Ατομική άσκηση: Ερωτηματολόγιο υφιστάμενης στρατηγικής ΔΑΔ. Συζήτηση και συμπεράσματα. Όταν η στρατηγική του οργανισμού είναι άγνωστη σε μας, τι κάνουμε;
 11:00 – 11:15  Διάλειμμα για καφέ
 11:15 – 13:00 Στρατολόγηση και επιλογή σωστών ατόμων. Διαμόρφωση στρατηγικής επιλογής και πρόσληψης προσωπικού. Άσκηση: Καθορισμός του γενικού επιθυμητού προφίλ επιτυχημένου υποψηφίου για τον οργανισμό σας. Η αφομοίωση νεοπροσληφθέντων με τρόπο που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του οργανισμού. Η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων. Πώς αυτή μπορεί να εφαρμοστεί με βάση τη γενική στρατηγική του οργανισμού.
 13:00 – 14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα
 14:00 – 15:30 Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού με σκοπό την κάλυψη πιθανού στρατηγικού χάσματος. Τα συστήματα αμοιβών των εργαζομένων και πώς αυτά μπορούν να εναρμονιστούν με βάση τους στόχους και το όραμα του οργανισμού. Μελέτη περίπτωσης, ομαδική ανάλυση και συζήτηση.
 15:30 – 15:45 Διάλειμμα για Καφέ
 15:45 – 16:30 Οι δείκτες ΔΑΔ ως εταιρικά στοιχεία και πηγές ουσιαστικής πληροφόρησης. Εντοπισμός σχετικών ΔΑΔ που θα βοηθήσουν στον καθορισμό της αποτελεσματικής εφαρμογής στρατηγικής ΔΑΔ. Επικοινωνώντας τη στρατηγική στη διεύθυνση και στο προσωπικό. Προβολή σχετικού βίντεο. Κλείσιμο και συμπεράσματα.